Italiaanse wapenuitvoer naar Saudi-Arabië

vlag europa tourdinsdag 12 juni 2018

Enige tijd terug heeft Peter van Dalen met vele andere Europarlementariërs vragen gesteld aan de Europese Commissie over de Italiaanse wapenuitvoer naar Saudi-Arabië. Intussen heeft de Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, geantwoord:

NL

E-000281/2018

Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini

(4.6.2018)

De Europese Unie (EU) wil de omleiding van wapens en munitie aanpakken. Wat betreft Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB is het belangrijk op te merken dat de uitvoer van militaire technologie en uitrusting een bevoegdheid van de lidstaten is. De beoordeling van de risico’s voor de goedkeuring van een wapentransactie behoort ook tot hun verantwoordelijkheden. Aan het gemeenschappelijk standpunt is een gebruikersgids gehecht, die suggesties bevat voor de toepassing van de criteria van het gemeenschappelijk standpunt. Deze criteria omvatten het beoordelen van het risico dat de wapens zouden kunnen worden gebruikt voor binnenlandse repressie of internationale agressie of voor schendingen van de mensenrechten of van het internationaal humanitair recht. Het gemeenschappelijk standpunt voorziet ook in transparantie tussen de EU-lidstaten over de uitvoer van militaire uitrusting en technologie: de Raad van de EU brengt elk jaar verslag uit over de uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt van de EU en geeft gedetailleerde informatie over de bestemming en de omvang van de wapenuitvoer die werd toegestaan door de EU-lidstaten. Deze verslagen bevatten ook informatie over het aantal geweigerde vergunningen per bestemming. Deze weigeringen tonen aan dat de risicobeoordeling met betrekking tot de bestemming negatief kan zijn en dat niet alle wapenuitvoer per se toegestaan wordt. In 2016 waren er 18 weigeringen voor Saudi-Arabië. De Groep export van conventionele wapens (COARM) onderzoekt regelmatig het beleid van de lidstaten betreffende de uitvoer van wapens naar Saudi-Arabië.

Wat betreft het voorstel om Saudi-Arabië een EU-wapenembargo op te leggen berust elke beslissing daarover volledig bij de Raad. De Raad moet een unaniem politiek akkoord bereiken om een wapenembargo te kunnen vaststellen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000281/2018

aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger)

Artikel 130 van het Reglement

Marietje Schaake (ALDE), Urmas Paet (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Jude Kirton-Darling (S&D), Dennis de Jong (GUE/NGL), Peter van Dalen (ECR), Liliana Rodrigues (S&D), Patricia Lalonde (ALDE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Michel Reimon (Verts/ALE), Pavel Telička (ALDE), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Morten Helveg Petersen (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Petras Auštrevičius (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), António Marinho e Pinto (ALDE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Javier Nart (ALDE), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Yana Toom (ALDE), Stefan Eck (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), Elly Schlein (S&D), Eva Kaili (S&D), Martina Anderson (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Bodil Valero (Verts/ALE), Maria Heubuch (Verts/ALE), Nessa Childers (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Soraya Post (S&D), Franz Obermayr (ENF), Alyn Smith (Verts/ALE), Pier Antonio Panzeri (S&D) en Bronis Ropė (Verts/ALE)

Betreft:        VP/HR - Italiaanse wapenuitvoer naar Saudi-Arabië

In een recent onderzoek van de New York Times werden door het Italiaans bedrijf RWM gefabriceerde bommen gevolgd tot in Jemen. Vervolgens bleken de bommen door de Saudische luchtmacht te zijn gebruikt bij bombardementen en konden ze in verband worden gebracht met tal van aanvallen op burgerdoelwitten en met burgerslachtoffers[1].

Is de VV/HV op de hoogte van deze specifieke situatie waarbij bommen uit de MK-80-serie zijn verkocht aan Saudi-Arabië, een van de partijen in een gewapend conflict, hetgeen een schending vormt van de Italiaanse regels inzake wapenuitvoer[2]? Is zij op de hoogte van andere gevallen van wapenuitvoer door EU-bedrijven naar Saudi-Arabië en andere landen die betrokken zijn in een gewapend conflict, en kan zij deze gevallen toelichten?

Is de VV/HV het ermee eens dat wapenuitvoer door RWM, en mogelijk door andere bedrijven, waarvoor toestemming is verleend door de Italiaanse regering of de regeringen van andere lidstaten mogelijk een inbreuk vormt op Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad? Zal zij hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid eisen van de Italiaanse premier en minister van Defensie?

Zal de VV/HV ingaan op de herhaaldelijke oproep van het Parlement, onder meer in november 2017, en ervoor zorgen dat een EU-embargo op de uitvoer van wapens naar Saudi-Arabië met voorrang wordt behandeld op de volgende vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken op 22 januari 2018?


[1]     https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000005254317/civilian-deaths-yemen-italian-bombs.html 

[2]     Italiaanse wet nr. 185 van 9 juli 1990.

Labels
Harderwijk

« Terug