Europa en de regio

Europa en de regio

Het motto van de Europese Unie "in verscheidenheid verenigd" geeft weer dat de samenwerking binnen de EU gevormd wordt door de vele verschillende culturen, talen en tradities van het Europese continent. Culturen, talen en tradities die gebonden zijn aan regio’s die zelden gelijk zijn aan de landgrenzen van de onderlinge lidstaten. De regio wint steeds meer aan belang en de aandacht voor de regio groeit. In veel Europese landen is de trend zichtbaar van regio’s die op zoek gaan naar meer autonomie. Er is sprake van een shift of governance: een verschuiving van het zwaartepunt van centraal bestuur naar het decentrale en regionale niveau, met een grotere betrokkenheid van private en nongouvernementele partijen. Ook de uitvoering van EU-besluiten ligt steeds vaker in handen van de decentrale overheden.

De ChristenUnie staat voor het regionale beleid van solidariteit en cohesie en wil zich inzetten voor sterke zelfvoorzienende regio’s. Door te investeren in sectoren met innovatie- en groeimogelijkheden kan de regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid vergroot worden en de levensstandaard van achtergebleven regio’s snel naar het gemiddelde van de Unie worden gebracht. Dit vraagt wel om een wijziging in houding en focus van zowel het Europees Parlement als de Commissie ten aanzien van de belangen van de regio’s in algemene zin. De concurrentiekracht binnen de Europese Unie is namelijk niet zozeer meer een uitvloeisel van nationaal beleid, maar wordt steeds sterker bepaald door regionale entiteiten. Daarnaast wordt momenteel ongeveer 70% van de Europese wetgeving door decentrale overheden uitgevoerd. De formele positie van regio’s en hun mogelijkheid tot inspraak in de Europese arena’s strookt echter niet met de grote belasting vanuit de EU. De inzet moet dan ook zijn dat het Europees beleid zo ingericht wordt dat regio’s optimale mogelijkheden tot maatschappelijke, sociale en duurzame ontwikkeling hebben, met waar nodig ondersteuning vanuit nationaal en Europees niveau.

Om hier een nieuwe balans in te vinden kan de Commissie de regio’s een grotere rol geven in beleidsontwikkeling, herziening van wetgeving en evaluaties. Dit moet de oproep zijn vanuit het Europees Parlement. De Commissie wordt gevraagd om pragmatische oplossingen te vinden om deze relatie met de regio’s meer inhoud te geven. Ditzelfde geldt voor het Europees Parlement dat in zijn beoordeling van voorstellen meer naar de lokale uitvoering kan kijken. De ChristenUnie zet zich ervoor in dat vanuit het Europees Parlement meer aandacht komt voor de adviezen die vanuit het Comité van de Regio’s worden gegeven en meer samenwerking wordt gezocht om de bestuurslagen, die het dichtst bij de inwoners staan, een stem te geven. Dat zal ook de afstand tussen de burgers en Brussel verkleinen.

  • De relatie met de regio’s krijgt meer inhoud. Regio’s dienen optimaal betrokken te worden bij de vormgeving en implementatie van Europees beleid. Het Europees parlement moet de commissie oproepen om de regio’s een grotere rol te geven in beleidsontwikkeling, herziening van wetgeving en evaluaties.
  • Het Europees Parlement zal bij zijn beoordeling van voorstellen veel meer de decentrale uitvoerbaarheid en uitvoeringskosten van Europees beleid moeten betrekken.
  • Vanuit het Europees Parlement zou meer aandacht moeten zijn voor de adviezen die vanuit het Comité van de Regio’s worden gegeven en er zou meer samenwerking gezocht moeten worden om de bestuurslagen, die het dichtst bij de inwoners staan, een stem te geven.