Bio-diverse natuur en schoon water

Bio-diverse natuur en schoon water

Misbruik van dieren en verarming van de biodiversiteit (soortenrijkdom) zijn schrijnend. We hebben de verantwoordelijkheid het welzijn van dieren en de rijkdom van de natuur te beschermen. Ook is de mensheid in haar bestaan direct afhankelijk van de natuur. Helaas neemt de biodiversiteit in een alarmerend tempo af waardoor veel natuurgebieden in Europa in slechte staat verkeren. Juist Europa heeft een belangrijke rol om te zorgen voor een sterke natuur. Dieren en planten houden zich niet aan grenzen. Waar het gaat om soortenbescherming is een internationale aanpak essentieel.

Bio-diverse natuur

  • Europese biodiversiteitsstrategie. De ChristenUnie steunt de doelen in deze strategie zoals het verlagen van het gebruik en risico van pesticiden met 50%, het versneld afbouwen van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (zoals neonicotinoïden)en het aanplanten van meer bomen in de EU.
  • Meer groen in de stad. De ChristenUnie steunt maatregelen die lidstaten in staat stelt om, meer dan voorheen, in te zetten op de vergroening van stedelijke gebieden.
  • Bedreigde diersoorten. Voor bedreigde soorten komt een gelijke bescherming binnen de gehele EU en wordt ingezet op ondersteuning van overwinteringsplekken. Ook komt er een einde aan de illegale jacht op trekvogels in landen als Malta, Italië en Frankrijk.
  • Ecocide. De EU zet zich samen met de lidstaten in om ecocide in nationaal strafrecht op te nemen en ecocide (het ernstig beschadigen of vernietigen van een ecosysteem in zodanige mate dat het vreedzaam gebruik van dit gebied door de inwoners ernstig verminderd is of zal worden) op internationaal niveau op te nemen in het internationaal strafrecht door het als vijfde pijler toe te voegen aan het Statuut van Rome.
  • Stop subsidies die biodiversiteit schaden. Het DNSH-beginsel (in het Engels 'Do No Significant Harm’) ziet erop toe dat investeringsprojecten of hervormingen geen aanzienlijke schade veroorzaken aan de Europese milieudoelstellingen, zoals het beschermen en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. Dit beginsel wordt het uitgangspunt bij financiering van projecten door de EU.

Schoon water en vitale bodem

Goed beheer van onze wateren en onze bodem is essentieel voor het welzijn van mens en natuur. Zonder water en een gezonde bodem kan de mens niet leven. De huidige toestand van de Europese wateren is over het algemeen slecht. De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op schoon (drink)water. De EU heeft hierin een belangrijke, internationale, voortrekkersrol. De kwaliteit van onze bodem gaat nog steeds achteruit. Een vitale bodem is nodig voor herstel van de biodiversiteit en voor zowel het voorkomen van als het omgaan met klimaatverandering.

  • Droogte. Door droogte is jaarrond voldoende water in de grotere rivieren niet langer vanzelfsprekend en is er op andere momenten juist sprake van extreem veel water. Daarom is het belangrijk dat binnen stroomgebieden tussen verschillende EU-landen afspraken worden gemaakt over het vasthouden van water.
  • Kader Richtlijn Water (KRW). De doelstelling van de Europese KRW is het bereiken en beschermen van een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. We spannen ons maximaal in deze doelen zo snel mogelijk te behalen.
  • Schoon drink- en oppervlaktewater. De EU zet in op gezamenlijke ontwikkeling van normen voor en monitoring van stoffen in het water. Er komt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zodat de impact op het milieu in de prijs van producenten meegerekend wordt en zij meer verantwoordelijkheid nemen. Ook komen er strengere normen voor het zuiveren van stedelijk afvalwater en worden maatregelen genomen om verontreiniging als gevolg van hemelwater en overstorten te verminderen.
  • Bescherming bodem. De ChristenUnie is voor de Europese plannen om de juridische bescherming van de bodem te vergroten met verplichte certificaten voor grondtransacties.Schoon water en vitale bodem Goed beheer van onze wateren en onze bodem is essentieel voor het welzijn van mens en natuur. Zonder water en een gezonde bodem kan de mens niet leven. De huidige toestand van de Europese wateren is over het algemeen slecht. De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op schoon (drink)water. De EU heeft hierin een belangrijke, internationale, voortrekkersrol. De kwaliteit van onze bodem gaat nog steeds achteruit. Een vitale bodem is nodig voor herstel van de biodiversiteit en voor zowel het voorkomen van als het omgaan met klimaatverandering.

Toekomstbestendige landbouw en visserij

Boeren, tuinders en vissers leveren producten die we dagelijks op ons bord vinden. Vaak zijn het familiebedrijven die, met inzet van veel tijd en veelal tegen te lage prijzen, ons van voedsel voorzien en voor onze omgeving zorgen. Ze dragen bij aan ons prachtige Nederlandse landschap en geven als rentmeesters invulling aan Gods opdracht om de schepping te bewerken en te bewaren. De agrarische sector is een sector om trots op te zijn. En dat zijn wij ook. Tegelijkertijd stellen we vast dat door het landbouwbeleid van de afgelopen decennia het evenwicht tussen intensieve agrarische productie en de draagkracht van de bodem en de natuur is verstoord. Een teveel aan kunstmest en grotendeels geïmporteerd veevoer resulteert in een niet-grondgebonden landbouw en veehouderij, die in veel regio’s op gespannen voet is komen te staan met het behoud van biodiversiteit en een gezonde bodemkwaliteit. De ChristenUnie vindt dat dit anders moet.

Met het Europese landbouwbeleid streven we naar een meer extensieve landbouwsector, met een kleinere veestapel en minder veevoer van ver. Zodat er sprake is van gezond voedsel voor iedereen, het milieu wordt beschermd en een goed verdienmodel voor de boer. Deze omschakeling vraagt nieuwe kennis, ervaring én doorzettingsvermogen. Juist Nederland kan met haar landbouwkennis en -expertise een belangrijke rol vervullen.

Voor een toekomstbestendige landbouw zal de ‘van boer tot bord’-strategie onverkort uitgevoerd moet worden. Alleen op deze manier kan de milieu- en klimaatvoetafdruk van het EU- voedselsysteem verkleind worden. Met verduurzaming van de voedselketen wordt het voor de consument gemakkelijker gezonde en duurzame keuzes te maken en kan de 30 Geloofwaardig Europa landbouw voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs, zoals afgesproken. Voedsel en veevoer dat van buiten de EU komt, wordt verder afgebouwd. De Europese interne markt rondom voedselproductie wordt versterkt en agrarische ondernemers worden beter beschermd.

Om te komen tot een toekomstbestendig voedselsysteem is het belangrijk dat de Europese Commissie binnen de EU-rekening houdt met de verschillen tussen lidstaten. Niet alle lidstaten in Europa zijn gelijk, terwijl ze vaak wel op dezelfde manier tegemoet getreden worden door de Europese Commissie. Brussel kan de stip op de horizon zetten, de boer of visser kan kiezen welke soort duurzame bedrijfsvoering daarbij past. De overheid kan helpen bij het zoeken van een passend verdienmodel. Als boeren en vissers maatregelen nemen op het gebied van klimaat, milieu of biodiversiteit en het heeft resultaat, dan wordt dat beloond.