Landbouw

Landbouw

 • Familiebedrijven. De ChristenUnie kiest voor de menselijke maat in de landbouw, waarbij een boerengezin een fatsoenlijk inkomen uit de boerderij kan halen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn een goede beloning voor maatschappelijke diensten en een sterkere positie in de keten zodat ook jonge boeren en familiebedrijven een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Dit wordt de basis van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).
 • Groene prestaties belonen. De eco-regelingen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid moeten bij voorkeur een vorm van prestatiebeloning zijn en daarom meer afhankelijk worden gemaakt van ingestelde duurzaamheidsindicatoren. Door gebruik te maken van duurzaamheidsindicatoren wordt het winstgevender voor boeren om voor duurzaam beleid te kiezen. Er komt een directere relatie tussen uitkering van directe inkomensondersteuning en de hogere eisen die de EU aan de landbouw stelt ten opzichte van landbouwimport van buiten de EU. Directe inkomensondersteuning wordt meer gericht op jonge boeren en relatief kleine en middelgrote grondgebonden bedrijven. Het overhevelen van GLB-budget naar de regelingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt bevorderd. Hierin is maatwerk per lidstaat mogelijk.
 • Meer plantaardig voedsel. Er is grote klimaatwinst te halen door verandering in consumptie. Daarom zet de EU meer in op plantaardig voedsel door maatregelen te nemen die duurzame en gezonde voedselconsumptie stimuleren.
 • Lokaal voedsel. Op al het voedsel wordt duidelijk vermeld waar het vandaan komt, zodat de consument kan kiezen voor lokaal voedsel. Dit scheelt niet alleen transportkilometers maar steunt ook de lokale economie.
 • Voedselimport. De EU maakt afspraken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) binnen de Wereld HandelsOrganisatie. Het doel is dat ook voedsel en veevoer van buiten de EU dat naar de EU wordt geïmporteerd voldoet aan de eisen van dierenwelzijn, emissies, biodiversiteit, milieu-, voedselveiligheid en mensenrechten. In handelsakkoorden wordt geregeld dat veevoer dat geïmporteerd wordt aan de duurzame EU-standaarden voldoet .
 • Een eerlijke prijs voor duurzaam geproduceerd voedsel. Negatieve effecten van voedsel, zoals schade aan milieu en klimaat, moeten in de prijs van producten worden meegenomen. Zo ontstaat er ook een gelijk speelveld voor duurzaam geproduceerd voedsel. Een EU-breed duurzaamheidslabel kan helpen om duurzame landbouwproducten te stimuleren (zie ook Hoofdstuk Economisch Europa).
 • Aanpak knellende wet- en regelgeving. In de Europese aanpak voor betere regelgeving komt meer aandacht voor regels die natuur-inclusieve en biologische landbouw belemmeren. We pleiten voor meer nationale ruimte bij doelsturing. Uitgangspunt moet zijn dat de doelen helder en uniform zijn maar de wijze waarop de doelen kunnen worden gehaald mogen verschillen tussen boeren en lidstaten.
 • Bio-based. Europese verordeningen worden zodanig uitgebreid of aangepast dat het interessant wordt voor landbouwers en bosbeheerders om meer koolstof op hun land en bossen op te slaan en gewassen te verbouwen die geschikt zijn voor de bio-based markt. De winst wordt eerlijk verdeeld tussen de gebruikers en de producent (de landbouwer en/of bosbeheerder).
 • Bestrijdingsmiddelen. In een veerkrachtig agro-ecosysteem is minder bestrijding nodig. Daarom wordt maximaal ingezet op agro-ecologische werkwijzen, weerbare teelten, mechanische bestrijding en verspreiding van kennis hierover. Ook moet er meer werk worden gemaakt van het inzetten van natuurlijke predatoren van ziekten en plagen (IPM). Groene bestrijdingsmiddelen kunnen een oplossing zijn en worden daarom versneld toegelaten. Het gebruik en risico van pesticiden wordt afgebouwd conform de biodiversiteitsstrategie.
 • Mest. De EU maakt het gebruik van RENURE mogelijk. De ChristenUnie zet in op bodemverbeteraars, schone compost, dierlijke mest, inclusief verwerkte mest én op zo min mogelijk kunstmest (die z.s.m. met groene waterstof wordt geproduceerd). Dit is goed voor lucht-, water- en bodemkwaliteit.
 • Dierenwelzijn. Dieren hebben intrinsieke waarde en recht op een respectvolle behandeling. Dieren in een veehouderijsysteem moeten daarom met zorg behandeld worden en zoveel mogelijk diereigen gedrag kunnen vertonen. Dat gebeurt al op heel veel plekken. Dit betekent onder andere dat het vervoer van vlees in plaats van levende dieren wordt aangemoedigd en levend slachtvee niet langer dan vier uur mag worden vervoerd. De Europese dierenwelzijnseisen, zoals bijvoorbeeld het verbod op legbatterijen voor kippen, past de EU ook toe op geïmporteerd voedsel.
 • Veredeling en genetische modificatie. Het veredelen van planten bestaat al van oudsher en Nederland is hier goed in. De ChristenUnie maakt zich er hard voor dat het kwekersrecht mogelijk blijft op EU-niveau en dat patenten op zaden worden gestopt. Uitbreiding hiervan is een zorgelijke ontwikkeling. Mede in het licht daarvan wordt genetische modificatie met grote terughoudendheid bekeken. Het uitgangspunt is dat technieken niet soorten-overschrijdend zijn. Regels rondom Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO) worden niet verder verruimd en er blijft een GMO-vrije keten. Experimenten met menselijke embryo’s blijven wat de ChristenUnie betreft verboden.

Pesticiden

Pesticiden worden zoveel mogelijk teruggedrongen. Bij toelating (of verlenging) van middelen wordt ook de optelsom van diverse bestrijdingsmiddelen en de risico’s (zoals op de ziekte van Parkinson) meegewogen. Bij het terugdringen van pesticiden is er sprake van volledige transparantie van alle lidstaten over het gebruik van elke werkzame stof en komt er een duidelijke definitie en wettelijk kader dat ervoor zorgt dat pesticiden echt een ‘laatste redmiddel’ zijn. Er komen hogere heffingen op chemische bestrijdingsmiddelen dan op groene alternatieven. Bewezen schadelijke bestrijdingsmiddelen, waaronder de neonicotinoiden, worden versneld verboden. Om chemische gewasbeschermingsmiddelen in ons oppervlaktewater en grondwater te verminderen, worden verplichtende Europese afspraken gemaakt, zodat een gelijk speelveld ontstaat.