Groene mobiliteit

Groene mobiliteit

Een klimaatneutraal Europa betekent ook klimaatneutrale mobiliteit. Voor elke reisafstand wordt het duurzaamste alternatief ook het aantrekkelijkst. Voor langere afstanden betekent dit goed openbaar vervoer en vrachtvervoer dat zoveel mogelijk over water of spoor plaatsvindt. Het uitgangspunt is dat duurzaam reizen binnen de EU geen praktische belemmeringen meer mag hebben.

Spoor

 • Europees railnetwerk. Om te zorgen dat de trein hét alternatief wordt voor het vliegtuig voor reizen tot 1000 kilometer binnen Europa willen we investeren in een Europees railnetwerk waarbij de nationale netwerken beter op elkaar aansluiten. Hiervoor is het nodig dat Europese fondsen (zoals het TEN-T programma) gebruikt en uitgebreid worden voor het realiseren van nieuwe en verbeteren van bestaande grensoverschrijdende 33 Geloofwaardig Europa treinverbindingen, realisatie van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS in heel Europa en versnelling op grensoverschrijdende corridors.
 • Meer en betere verbindingen. De verbindingen Groningen-Bremen-Hamburg, Eindhoven- Düsseldorf, Heerlen-Aken en Roosendaal-Antwerpen worden versneld. Daarnaast komt er een intercitytraject Antwerpen-Breda-Eindhoven-Düsseldorf. Ook wordt Nederland weer aangesloten op het Europese nachttreinennetwerk, zowel in oostelijke als zuidelijke richting.
 • Binnenlandse spoornetwerken. Het is belangrijk dat er extra capaciteit komt op het Nederlandse spoor. Daarvoor moeten bestaande sporen worden verdubbeld, zodat er ruimte komt voor meer en snellere internationale hogesnelheidstreinen richting Hamburg Berlijn, Frankfurt, München, Londen en Parijs. We stimuleren dit door binnen Europa de gebruikersvergoeding voor het spoor te verlagen. De ChristenUnie maakt zich er hard voor dat de, door de transportcommissie beschikbaar gestelde financiële middelen ook daadwerkelijk richting Nederland komen. Dit betreft de Lelylijn (Amsterdam- Groningen) bij voorkeur gekoppeld aan de Wunderline (Groningen-Bremen), Eindhoven- Aken, Emmen- Rheine en Zwolle-Enschede-Münster.
 • Snelheid. De snelheid op internationale corridors gaat, waar mogelijk, omhoog naar 200 tot 250 km/uur en op drukke trajecten komen inhaalsporen. Hierdoor kan ook het binnenlandse spoorvervoer groeien.
 • Europese spoortickets. Reizigers moeten voor elke bestemming in Europa snel de goedkoopste tickets kunnen vinden bij één loket. Ook krijgen spoorvervoerders een vervoerplicht, zodat reizigers bij een uitgevallen trein of een gemiste aansluiting gemakkelijk en zonder bijbetaling een volgende trein kunnen nemen. De grenstoeslag vervalt en binnen Europa wordt de BTW op treintickets 0%. Via wetgeving wordt dit mogelijk gemaakt.

Luchtvaart

 • Stimuleren van duurzame alternatieven. Er moet fors worden geïnvesteerd in milieuvriendelijke alternatieven voor vliegreizen, met name in het internationale treinverkeer. Er moet op Europees niveau meer samengewerkt worden om het treinnetwerk zo in te richten dat de trein een goed alternatief voor het vliegtuig wordt voor reizen tot 1000 kilometer.
 • Belasting op vliegen. ChristenUnie wil dat de lidstaten Europese afspraken maken over BTW op vliegtickets (en mogelijk aanvullende heffingen) en accijns op kerosine. Ook moet worden ingezet op Europese afspraken over andere heffingen op uitstoot van CO2, NOx en andere milieubelastende stoffen. De heffing daarvan is en blijft primair de verantwoordelijkheid van lidstaten.
 • Verminderen van CO2 uitstoot van vliegen. Bijmengverplichting voor synthetische kerosine en het verminderen van de CO2-emissierechten voor vliegverkeer.
 • Vluchtenplafonds. Via vluchtenplafonds op alle Europese luchthavens wordt voorkomen dat de luchtvaart binnen de EU uitbreidt en wordt de bestaande capaciteit gebruikt voor langere, internationale vluchten.
 • Terugdringen privévluchten. Privévluchten vervuilen gemiddeld tien keer meer dan commerciële vluchten, terwijl het vaak om korte vluchten gaat, die prima met de trein zijn te maken. Daarom worden privévluchten sterk ontmoedigd door privévliegtuigen te laten vallen onder de Europese emissiehandel en extra accijns op kerosine.
 • Duurzame brandstoffen. De ChristenUnie staat positief tegenover bijmenging van duurzamere luchtvaartbrandstoffen, maar een duurzame commerciële luchtvaart van enige serieuze omvang ligt nog ver in de toekomst. Daarom zullen we de komende jaren in moeten zetten op afname van het aantal vliegbewegingen en wordt geïnvesteerd in innovaties die kunnen bijdragen aan verdere verduurzaming, zoals de duurzame productie van synthetische brandstoffen en substantiële verbetering van de energiedichtheid van batterijen.
 • Vluchtverbod. Op dit moment vinden nog tal van vluchten plaats op korte afstand, zoals tussen Amsterdam en Brussel of Frankfurt. Lidstaten kunnen korte internationale vluchten (tot 1000 km) binnen de EU niet verbieden. Dit moet mogelijk worden.
 • Stimuleren verduurzaming en innovatie. De EU ondersteunt onderzoek naar verduurzaming van de luchtvaart, in het bijzonder op lange afstanden, omdat daar geen alternatieven voor handen zijn.

Wegvervoer

 • Duurzaam wegvervoer. Vanaf 2035 worden er geen nieuwe bezine- of dieselauto’s meer verkocht. Omdat niet iedereen nu direct een nieuwe auto kan kopen en het duurzaam is om lang met je spullen te doen, is het belangrijk dat mensen geholpen worden om duurzamer te gaan rijden op weg naar volledig elektrisch in 2035. Daarom worden (bio)brandstoffen gemakkelijk beschikbaar en betaalbaar gemaakt en wordt het goedkoper om bestaande auto’s om te bouwen tot een duurzaam vervoermiddel.
 • Laadpalen. Laadpalen binnen de EU moeten makkelijk toegankelijk zijn. Met één betaalinfrastructuur in de EU kunnen inwoners overal laden en betalen met dezelfde laadpas.
 • Zero-emissie vrachtvervoer over de weg. We stimuleren de productie van groene waterstof (eventueel gekoppeld aan wind op zee) met het oog op vrachtvervoer, inclusief zwaar wegtransport. Op Europees niveau worden afspraken gemaakt over de aanleg van ‘heavy duty’ waterstoftankstations langs snelwegen. Deze afspraken worden onderdeel van een brede transitie-agenda naar zero-emissie goederentransport, waarin ook elektrisch goederentransport aandacht krijgt.

Scheepvaart

 • Klimaat-neutrale schepen en havens. We investeren in versnelde ontwikkeling en bouw van klimaat-neutrale en emissievrije zeeschepen én Europese havens. De EU ziet er actief op toe dat de illegale sloop van oude Europese zeeschepen aan de kusten van Bangladesh en India, wat zeer milieuverontreinigend en levensgevaarlijk is, stopt. Het is goed dat scheepvaart gaat vallen onder het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie ziet streng toe op het voorkomen van ontwijkgedrag en treft, waar nodig, extra maatregelen.
 • Milieurampen voorkomen. De ChristenUnie zet zich in voor maatregelen op Europees niveau die ervoor zorgen dat het risico op scheepvaartincidenten vermindert, zodat het risico op milieurampen verkleind wordt door heldere afspraken over maximale afmetingen van een schip en te maken en over de vaarroutes, waarbij de ondiepere routes vermeden worden. Bovendien komt er meer aandacht voor en controle op de lading van de schepen. De EU gaat streng toezien op illegale olielozingen op zee en verbiedt het lozen van verontreinigd water in zee. Tegen het ontgassen van binnenvaartschepen wordt streng opgetreden, het toezicht wordt geharmoniseerd.