Innovatie

Innovatie

De ChristenUnie bepleit dat er in Europees verband wordt ingezet op innovatie- en industriebeleid waarbij de Lissabondoelstelling – 3% van het BBP naar innovatie – intact blijft. Dit is belangrijk om ook in de toekomst te kunnen blijven concurreren met de Verenigde Staten en Azië. Speciale aandacht is nodig voor sectoren die cruciaal zijn voor een duurzame economie en die nodig zijn om Europa strategisch onafhankelijker te maken. Hiervoor is het nodig dat Europa hightech producten (en bijbehorende diensten) kan leveren die wereldwijd toonaangevend zijn.

  • Kennis en kunde. Om ons continent concurrerend te houden moet Europa inzetten op het opleiden van veel meer technici op alle niveaus (zie ook Hoofdstuk Sociaal Europa). Europese afstemming op het gebied van kennisveiligheid is nodig in samenspraak met kennisinstellingen en bedrijven.
  • Innovatie in de landbouw. Een sterke en innovatieve agrarische sector, die als blauwdruk voor andere landen binnen en buiten de EU kan dienen, draagt ook bij aan een duurzame toekomst.
  • Digitaal onderwijs en onderzoek. Europa zet in op investeringen in een EU-brede publieke state-of-the-art digitale infrastructuur voor onderwijs en onderzoek voor Europese en internationale samenwerking. Dit kan het beste via de bestaande Europese organisaties waarin de nationale organisaties samenwerken.
  • Alternatieven digitale infrastructuren. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat vanuit Europa ook zelf geïnvesteerd wordt in Europese alternatieven voor deze digitale infrastructuren, opdat we niet volledig afhankelijk zijn van anderen. We zetten in op een investeringsklimaat, waarin dit soort initiatieven gestimuleerd worden.

Strategische autonomie

Europa moet minder afhankelijk worden van autocratische en autoritaire regimes waar het gaat om energie, grondstoffen en essentiële producten. Daarvoor is het nodig dat Europa inzet op economische kracht en technologische innovatie. Europa streeft naar zogeheten open strategische autonomie, gebruikmakend van de voordelen van samenwerking en partnerschappen om gezamenlijke strategische doelen te bereiken. Diplomatie, sancties en een sterk samenhangend handelsbeleid vormen de belangrijkste instrumenten die de EU kan inzetten.