Banken

Banken

Een goed functionerend bankwezen is essentieel voor een goed draaiende economie. Banken moeten prudent omgaan met het geld van burgers en bedrijven. Er is een start gemaakt met een Europese bankenunie, maar deze is nog niet af. De gedachte achter een bankenunie is dat de bankensector stabieler, veiliger en betrouwbaarder wordt wanneer bankregels van de EU in alle lidstaten hetzelfde worden toegepast.

  • Gemeenschappelijke toezicht en afwikkeling. Het is belangrijk om toe te werken naar gemeenschappelijke regels en toezicht en een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, zodat falende banken op een ordelijke manier worden afgewikkeld met zo weinig mogelijk kosten voor de belastingbetaler en de reële economie. Ook moet er een gemeenschappelijke aanpak komen van de risico’s van staatsobligaties op bankbalansen.
  • Kapitaalmarktenunie. De ChristenUnie steunt het Europese plan voor de kapitaalmarktenunie. Hiermee krijgen ondernemingen meer financieringsopties. Ook zullen banken naar verwachting een minder centrale of bepalende rol binnen het financiële systeem hoeven te vervullen, waarmee concentratierisico’s bij banken worden verminderd en het financiële stelsel robuuster wordt.
  • Kapitaalvereisten overheden. Voor lagere overheden kunnen lagere kapitaalvereisten gelden dan voor leningen aan bedrijven aangezien de kans op een faillissement veel kleiner is.
  • ESG voorwaarden bij gedwongen verkoop. Het voorstel voor de EU Richtlijn inzake insolventie leidt ertoe dat wanneer een bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de verkopende partij geen garanties kan en mag bedingen op het gebied van o.a. sociale voorwaarden en duurzaamheid (ESG-compliance), omdat dit bij een verkoop de opbrengst zal drukken. De ChristenUnie wil dat het voorstel voor de Richtlijn zo wordt aangepast dat directeuren kunnen kiezen voor de meest sociale en duurzame (ESGcompliant) uitweg en niet gedwongen worden de - voor banken - maximale opbrengst te realiseren. Dat kan betekenen dat de opbrengst minder hoog is, maar de maatschappelijke schade wel lager uitvalt.
  • Rechtvaardige verdeling bij faillissement. Een financiële meerwaarde die wordt gecreëerd door toepassing van een faillissementsprocedure (bijvoorbeeld bij in stilte voorbereide faillissementen) moet gelijkelijk toekomen aan alle schuldeisers en niet alleen aan de schuldeisers die er bij een gewoon faillissement ook al goed uitspringen. Het voorstel voor de EU Richtlijn moet op dit punt verbeterd worden.
  • Europese depositogarantie. De Europese regeling voor bescherming van banktegoeden (EDIS) kan nationale regelingen pas vervangen nadat risico’s verkleind worden. Hiervoor is een gezonde bankensector met voldoende toezicht nodig in de diverse lidstaten. Lidstaten moeten naar rato van risico’s gaan bijdragen aan het deze regeling.