Begroting en belastingen

Begroting en belastingen

De ChristenUnie ziet ruimte voor een bescheiden Europese begroting voor onderwerpen die op Europees niveau moeten worden opgepakt, waarbij inkomsten en uitgaven zorgvuldig worden gewogen en de besteding correct en zinvol is. Tegelijk lijkt het wel een automatisme dat de Europese begroting groter wordt. Het is nodig om te bezien of het op andere posten een onsje minder kan.

  • Afdracht. De Nederlandse afdracht hoeft niet omhoog, maar de EU mag (een deel van) de Europese belastingen wel voor haar begroting gebruiken mits de Raad daar unaniem mee instemt.
  • Belastingheffing is nationale bevoegdheid. Subsidiariteit blijft het uitgangspunt. Belastingheffing dient daarom de bevoegdheid van de lidstaten te blijven. Europese wetgeving inzake belastingen kan daarom alleen tot stand komen als de Raad daar unaniem mee instemt. Dit laat onverlet dat in Europese gremia, zoals de Code of Conduct Group, afspraken gemaakt kunnen worden om belastingconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan, bijvoorbeeld op het gebied van expatregelingen of belastingvoordelen voor bedrijven.
  • Bestrijden belastingontwijking: Mondiale ondernemingen hebben veel mogelijkheden voor belastingontwijking. De ChristenUnie wil dat Europa voortgang blijft maken in het tegengaan van het verkleinen van de belastinggrondslag en het schuiven met bedrijfswinsten teneinde belastingen te ontwijken. Nederland hoort daarin het goede voorbeeld te geven. Er zijn Europese afspraken nodig over vestigingseisen voor ondernemingen om brievenbusfirma’s te voorkomen.
  • Meer sturing binnen fondsen. De ChristenUnie is van mening dat voor grote, internationale opgaven en transities ook Europese fondsen kunnen worden ingezet. Vaak is sturing binnen fondsen al voldoende. Bijvoorbeeld door meer subsidies te geven aan boeren die meer ‘vergroenen’ en door infrastructuurfondsen te gebruiken voor spoorlijnen en vaarwegen in plaats van wegen en vliegvelden.
  • Toezicht op correcte besteding. Een scherper toezicht op de correcte besteding van Europese fondsen is nodig, waarbij bovendien beter wordt nagedacht over de doeltreffendheid en het rendement van bestedingen. Er moeten duidelijke criteria in de regels worden ingebouwd om eisen te kunnen stellen aan doelmatigheid, rendement en Europese meerwaarde. Wanneer middelen niet correct worden besteed, kan sanctionering plaatsvinden. Geld dat niet is besteed, moet terugvloeien naar de lidstaten.
  • Betere naleving van subsidievereisten. Bestaande subsidievereisten moeten strikter worden nageleefd en gecontroleerd. De Europese Rekenkamer stelt nu jaar op jaar te veel fouten vast. De ChristenUnie wil een gecoördineerde aanpak van wat er nu fout gaat. Door betere samenwerking en kennisuitwisseling kunnen lidstaten elkaar helpen bij het verbeteren van de naleving.