Internationale rechtsorde

Internationale rechtsorde

De internationale rechtsorde is gestoeld op talloze verdragen. Zo worden internationale afspraken over klimaat, migratie en kernwapens vastgelegd. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vormt hierbij de basis. Zowel de burgerlijke en politieke mensenrechten als de sociale, economische, culturele en collectieve mensenrechten zijn belangrijk. Want de bescherming van mensenrechten is voorwaarde voor een goed functionerende democratische rechtsstaat. Maar deze vrijheden staan wereldwijd onder druk. De ChristenUnie vraagt daarbij in het bijzonder aandacht voor landen en regio's waar christenen en andere minderheden worden vervolgd om hun geloof. De EU blijft zich inzetten voor het versterken, verbeteren en beschermen van deze internationale rechtsorde om economische en militaire macht te begrenzen en bij te dragen aan vreedzame geschillenbeslechting en heldere nalevingsprocedures.

  • Massavernietigingswapens. In bondgenootschappelijk verband wordt gestreefd naar de beperking van kernwapens wereldwijd, ook binnen Europa. Doel is om tot afspraken te komen over wederzijdse ontwapening van de kernwapenmachten. De EU zet zich in voor de gezamenlijke ondertekening met alle kernwapenmachten van het nieuwe Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.
  • Autonome wapens. De EU zet zich in voor de internationale regulering van (semi- )autonome wapens, met heldere normen ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en gebruik.
  • Godsdienstvrijheid en mensenrechten. Godsdienstvrijheid draagt bij aan vreedzame en weerbare samenlevingen waarin alle mensenrechten gerespecteerd worden. Het is daarom belangrijk dat de EU in haar mensenrechtenbeleid specifiek aandacht geeft aan het bevorderen van godsdienstvrijheid wereldwijd. Zo laat de ranglijst Christenvervolging van Open Doors zien dat er nog veel werk aan de winkel is. De EU gezant voor godsdienstvrijheid krijgt binnen de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) dezelfde positie als die van de EU Speciaal Vertegenwoordiger Mensenrechten en werkt daar nauw mee samen. Naast het aangaan van de dialoog over mensenrechten en godsdienstvrijheid met landen buiten de EU, spelen deze gezanten ook een belangrijke rol in het verbeteren van beleidscoherentie. Mensenrechten en godsdienstvrijheid moeten een integraal onderdeel zijn van het handels- en ontwikkelingsbeleid van de EU. Daartoe wordt de religieuze geletterdheid van EU-ambtenaren bij EDEO en de Europese Commissie vergroot.
  • Moderne slavernij. In relaties met andere landen wordt bijzondere aandacht gegeven aan het tegengaan van moderne slavernij. Wanneer autoriteiten in partnerlanden de uitbuiting van mensen faciliteren of tolereren dan moet de EU hier consequenties aan verbinden.