Eerlijke externe handel

Eerlijke externe handel

De EU zet zich in voor eerlijke handelsverdragen die leiden tot duurzame ontwikkeling. Ze past hoge standaarden voor milieu en mensenrechten niet selectief toe en deelt kennis van (duurzame) technologie. De EU moet beleidscoherentie bewaken: de inzet op duurzame ontwikkeling mag niet worden belemmerd door bijvoorbeeld handels/industriebeleid dat een averechts effect heeft. En handelsbeleid mag niet op gespannen voet staan met het veiligheidsbeleid. Beleidscoherentie betekent ook dat Europese bedrijven door hun economische activiteiten geen afbreuk doen aan deze milieu- en arbeidsstandaarden. Hier speelt Europese wetgeving rondom Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) een belangrijke rol.

  • Europese product- en productiestandaarden als norm. Standaarden die binnen de EU gelden op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, milieu, privacy en de positie van werknemers moeten ook gelden voor producten die door de EU worden geïmporteerd. Het gaat hierbij zowel om product- als productiestandaarden.
  • Geen speciale arbitrage voor multinationals. Multinationals mogen geen exclusieve juridische rechten krijgen ten opzichte van burgers en het mkb. Dus geen afzonderlijke juridische arbitrage voor multinationals.
  • Monitoring effect vrijhandelsakkoorden. Monitoring van de effecten van vrijhandelsakkoorden voor ontwikkelingslanden is cruciaal om te waarborgen dat vrijhandel duurzame en inclusieve ontwikkeling stimuleert. Hiertoe dient een robuust monitoringsmechanisme te worden opgebouwd, dat direct belanghebbenden de mogelijkheid tot inspraak biedt.
  • Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er komt verplichtende wetgeving voor Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) om versnippering en een ongelijk speelveld te voorkomen. IMVO-beleid moet altijd gebaseerd zijn op de breed gedragen OESO-richtlijnen en een risicogerichte benadering hebben, zodat onnodige lasten voor bedrijven beperkt worden.
  • IMVO-normen voor exportkredietverzekering. Bedrijven die een exportkredietverzekering willen afsluiten, moeten voldoen aan IMVO-normen.