De EU en de wereld

De EU en de wereld

 • Belangrijke Buren. Goede relaties met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland en Zwitserland zijn erg belangrijk. De EU zoekt nauwe samenwerking op het gebied van defensie/veiligheid en energie. Voor toegang tot de EU-markt zullen deze landen moeten blijven voldoen aan de hoge standaarden die ook gelden voor de lidstaten van de EU. De EU houdt hierbij de bijzondere positie van Noord-Ierland in het oog.
 • Verenigde Staten. De trans-Atlantische relatie tussen de VS en de EU heeft een lange historie en de EU moet blijven investeren in een vitale relatie met de Amerikanen. De ChristenUnie heeft wel zorgen over de ontwikkeling van de geopolitieke rol van de VS, dat zich in toenemende mate uit in economisch en technologisch protectionisme en een polariserende veiligheidspolitiek.
 • Rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten. Vrede in het Midden-Oosten is een diepgevoelde wens van velen. Dat onschuldige burgers en kinderen hun leven niet zeker zijn en in voortdurende angst leven is voor de ChristenUnie onverteerbaar. Daarom blijven we ons inzetten voor een duurzame oplossing die veiligheid biedt aan alle mensen die daar in vrede willen leven. Op Bijbelse gronden weten christenen zich met het Joodse volk verbonden. We realiseren ons dat vrede niet mogelijk is zolang Palestijnse terreurgroeperingen zoals Hamas met haar terreur en gruweldaden het leven van de inwoners van Israël bedreigen en Palestijnen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever zijn verstoken van een toekomstperspectief, waarbij ze invulling kunnen geven aan hun recht op zelfbeschikking. Het beleid voor Israël en de Palestijnse gebieden vanuit de EU moet zich baseren op het internationaal recht en daarbij gericht zijn op:
  • Bescherming van Israël tegen de terreur van Hamas en de militaire aspiraties van Iran en proxies.
  • Hervatting van een vredesproces tussen Israël en de Palestijnen met nauwe betrokkenheid van de internationale gemeenschap.
  • Het respect voor mensenrechten en het versterken van een vrije, democratische rechtsstaat.
  • Bevordering van veilige en internationaal erkende grenzen.
  • Steun aan de Abraham-akkoorden.
  • Het ondersteunen van economische en humanitaire samenwerking van onderop.
  • Het ondersteunen van Palestijnse christenen die in een benarde positie zitten.
  • Een eerlijke behandeling van Israël binnen de EU en in internationale gremia, zoals de Verenigde Naties
  • Het adequaat oormerken en controleren van Europese financiering aan de Palestijnse autoriteit zodat deze ten goede komt aan het bevorderen van goed bestuur.
 • China. De toenemende internationale invloed en groeiende assertiviteit van China is onmiskenbaar en baart ons zorgen. China is een systemische rivaal die de internationale rechtsorde uitdaagt. Daarom is gezamenlijk optreden in EU-verband richting China en in internationale gremia belangrijk. De (politieke) sancties voor de genocide op de Oeigoeren worden aangescherpt/uitgebreid. Ook blijft er aandacht voor het lot van andere minderheden in China. Op economisch vlak zijn we te veel afhankelijk van China. Het is belangrijk dat de lidstaten afspraken maken om te voorkomen dat zij zeggenschap of eigendom verliezen van cruciale bedrijven of infrastructuur, zoals banken en zeehavens. Voor manieren om die afhankelijkheid te verminderen zie het Hoofdstuk Economisch Europa. Bij de aanpak van klimaatverandering is China een onmisbare speler, waar de EU mee zal moeten samenwerken waar dat mogelijk is.
 • Rusland. Zolang Rusland de soevereiniteit van omliggende landen niet erkent en militair geweld toepast, zal de EU haar economische en diplomatieke instrumenten inzetten om Rusland tot inkeer te brengen/een aftocht te dwingen. Ook steunen we gevluchte oppositie en onderzoekers. De EU steunt het Internationaal Strafhof zodat het over voldoende middelen beschikt om Russische leiders te vervolgen voor internationale misdaden.
 • India. Hoewel we het belang van India als opkomende macht die een matigende invloed kan hebben in de volatiele geopolitieke verhoudingen erkennen, zijn er ook grote zorgen over democratie en godsdienstvrijheid. De Godsdienstgezant wordt betrokken bij eventuele onderhandelingen voor een nieuw handelsakkoord.
 • Pakistan. Brussel herziet de gunstige handelsbetrekkingen met Pakistan als de mensenrechtensituatie, zoals de positie van christenen, daar niet verbetert.
 • Relaties met regionale organisaties in Latijns-Amerika en Azië. Verbeteren van handelsrelaties met landen in deze regio's, conditioneel op IMVO-normen.